چکیده ای از کتاب بیماریهای مدیریت

نکاتی از بیماریھای مدیریت نوشتھ چارلز اف .آستن
: مدیریت و اداره کردن برای بعضی ھنر است و برای بعضی علم ، مدیریت خواه علم باشد خواه ھنر یا ھر دو ،
تاریخ بشر ی گواه آن است کھ توانائی شخص در رسیدن بھ یک ھدف مشخص بھ وسیلھ افراد دیگر ،یکی از مھمترین و با
ارزشترین ھنرھا و علوم انسانی است .
بیماریھای مدیریت یا زخمھای از خود خورده مدیریت را می توان در سھ گروه
الف- زخمھایی کھ مدیربیشتر بر سازمان خود وارد می کند
ب- زخمھایی کھ مدیربیشتر برھمکاران وارد میکند
ج- زخمھایی کھ مدیربیشتر بر خود وارد می کند)
، تقسیم بندی کرد

مدیریت

الف ) در باب زخم زدن مدیر بر سازمان خود :

۱- مدیر منفی بافاگر مخالفت کردن برایتان آسانتر از ابراز نظر موافق است و کوششی ھم برای توجیھ مخالفت خود نمی کنید ، جناب عالی مدیر
منفی باف ھستید
۲- مدیر فکر کش
اگر تنھا ترین و درمانده ترین افراد سازمان شما کسانی ھستند کھ افکار جدیدی دارند ، جناب عالی مدیر فکر کش ھستید
۳- مدیرپا درھوا
اگر مشکلات سازمان خود را مشکل خود نمی دانید ، جناب عالی مدیر پا در ھوا ھستید
۴- مدیر نتیجھ خوار
اگر تنھا بھ نتیجھ کار علاقھ مند ھستید و توجھی بھ نحوه انجام گرفتن کار ندارید ، جناب عالی مدیر نتیجھ خوار ھستید
۵- مدیرسرھم بند
اگر ھمھ کارھای شما با سرعت خارق العاده ای انجام می گیرد ، ولی نتیجھ رضایتبخش نیست ، جناب عالی مدیر سر ھم بند ھستید
۶- مدیر صد در صدی
اگر ھمینکھ سر جمع فعالیتھا با استاندارد (( صد در صد )) تطبیق کند ، خیا لتان راحت می شود و کاری بھ جزئیات و عوامل تشکیل
دھنده سرجمعھا ندارید ، جناب عالی مدیر صد در صدی ھستید
۷- مدیر یو یوباز
اگر تصمیمات شما غالبا عکس العمل نا مساعد زیر دستان را بر می انگیزد ، شما مدیر یویوباز ھستید
۸- مدیر آھنی
اگر کلیھ اشتباھات در سازمان شما بھ بازخواست و توبیخ منجر می گردد جناب عالی مدیر آھنی ھستید
۹- مدیر سفلھ پرور
اگر از کارمندان خود انتظار خوشامدگویی و تملق دارید ، شما مدیر سفلھ پرور ھستید
۱۰ – مدیرخط مشیی
اگر اعتقاد دراید کھ کلیھ مشکلات را می توان با تعمیم خط مشیھایی کھ تنظیم می کنید ، حل و فصل کرد ، شما مدیر خط مشیی ھستید
۱۱ – مدیرعروسک ساز
اگر طرفدار وحدت نظر و وحدت عمل کارمندان خود ھعستید شما مدیر عروسک ساز ھستید
۱۲ – مدیرتشکیلاتی
اگر سعی کنید کھ مشکلات اداری را با تغییر ات تشکیلاتی بر طرف کنید ، شما مدیر تشکیلاتی ھستید
۱۳ – مدیر معاون باز
اگر اطراف حوره مدیریت خود را انواع مشاوران و معاونان بھ کار گمارید شما مدیر معاون باز ھستید
۱۴ – مدیر حاضرالتصمیم
اگر معتقد ھستید کھ تصمیم نادرست بھتر از بی تصمیمی است ، شما مدیر حاضر التصمیم ھستید
۱۵ – مدیر مصالحھ چی
اگر کارکنان سازمان شما می دانند کھ ھر پیشنھادی می دھند ، در لابلای پیشنھادھای دیگران گم می شود ، شما مدیر مصالحھ چی
ھستید
۱۶ – مدیر دائم الاولویت
اگر در لحضھ از زمان ، ھر کاری کھ بھ زیر دستان ارجاع می کنید اولویت و تقدم دارد ، شما مدیر دائم الاولویت ھستید
۱۷ – مدیر حلال المسائل
اگر ھرگز ، در باره توانایی خود در ، یافتن راه حل مشکلات تردید نمی کنید شما مدیر حلال المسائل ھستید

چکیده ای از کتاب بیماریهای مدیریت
ب ) در باب زخم زدن مدیر بر پرسنل خود

-۱ مدیر انحصار چی
اگر همه امتیازاتی را که به کارهای انجام شده اداره شما تعلق می گیرد ، به خودتان اختصاص می دهید ، شما مئیر
انحصارچی هستید
-۲ مدیر طلبکار
اگر تصور می کنید که نباید زیر دستان را به خاطر انجام دادن وظایف محوله تشویق کرد ، شما مدیر طلبکار هستید
-۳ مدیر بزرگنما
اگر به قصد پوشاندن نقصها و ناتوانیهای خود دیگران را تحقیر می کنید ، شما مدیر بزرگنما هستید
-۴ مدیر محرمانه
اگر ضوابط و روشهای ارزیابی کار کارمندانتان را مخفی نگه می دارید ، شما مدیر محرمانه هستید
-۵ مدیرکجرفتار
اگر نتیجه انتقادات و توبیخات شما منفی است ، شما مدیر کجرفتار هستید
-۶ مدیر ماشینی
اگر مادامیکه کار پیش میرود اهمیت نمی دهید که چه کسی یا چه کسانی زحمت آن را می کشند ، شما مدیر ماشینی هستید
-۷ مدیر بخیل
اگر به بهانه اینکه کارمندانتان هنوز تجربه و آمادگی کافی ندارند ، سد راه ترفیع و ارتقای مقام یا پیشرفت آنان می شوید شما مدیر
بخیل هستید
-۸ مدیر سرمست
اگر هر چه می کنید به نظر شما درست می آید فقط به این دلیل که مدیر هستید شما مدیر سرمست هستید
۹– مدیر بازیگر
اگر پرسنل را به خیال خود بازی می دهید و تصور می کنید که آنها این را نمی دانند ، شما مدیر بازیگر هستید
-۱۰ ناخن خشک
اگر بیشتر هزینه ها را غیر ضروری می دانید ، شما مدیر ناخن خشک هستید
-۱۱ مدیر دستورالعملی
اگر به زیر دستان خود هم می گویید که عینا چه بکنند و هم اینکه چگونه عینا و موبه مو کار مورد نظر را انجام
دهند ، جناب عالی مدیر دستورالعملی هستید
-۱۲ مدیر مکانیک
اگر به نظر شما مشغول بودن همان مشغول به نظر رسیدن است ، شما مکانیک هستید

ج ) در باب زخم زدن مدیر بر خود

-۱ مدیر غافل
اگر غالبا در برابر وقایع غیر مترقبه غافلگیر می شوید ، شما مدیر غافل هستید
-۲ مدیر مستجرب
اگر غالبا پیشنهادها و نظریات کارمندان جوانتر را نفی می کنید و می گوئید که تجربه بزرگترین سرمایه است
شما مدیر مستجرب هستید
-۳ مدیر حیثیت باز
اگر حیثیت و شئون اداری را ملعبه می کنید تا به هدفهای شخصی خود برسید شما مدیر حیثیت باز هستید
-۴ مدیر نزدیک بین
اگر می بینید که در غیبت شما کارها می خوابد و یا میزان کار کاهش پیدا می کند شما مدیر نزدیک بین هستید
-۵ مدیر چوب به دست
اگر می بینید که هرروز دست و دلها کمتر پی کار می رود و بیشتر کارها عقب می افتد و نتیجه مطلوب کمتر به
دست می آید ،شما مدیر چوب به دست هستید
-۶ مدیر دوپهلو
اگر نظرات و دستورات خود را به طور صریح و روشن به زیر دستان خود نمی گوئید شما مدیر دو پهلو هستید
-۷ مدیر یکطرفه
اگر هرگز در مقابل ما فوق از کارمندان خود دفاع نمی کنید شما مدیر یک طرفه هستید
-۸ مدیر جاهل
اگر نقصها، نارسائیها و نادانیهای خود را نشناخته اید شما مدیر جاهل هستید
-۹ مدیر منزوی
اگر احساس می کنید که برقراری روابط دوستانه میان شما و پرسنل خود با مقتضیات مدیریت منافات دارد ، شما
مدیر منزوی هستید
-۱۰ مدیر دودل
اگر اخذ تصمیم را آنقدر کش می دھید و این دست وآن دست می کنید
تا کار از کار بگذرد شما مدیر دو دل ھستید
-۱۱ مدیر ریاستمآب
اگر خود را به احترامات و کرنش زیر دستان نیازمند می بینید ، شما مدیر ریاستمآب هستید
-۱۲ مدیر خوشخیال
اگر ھنگام خراب شدن کارھا آرزو می کنید کھ کاش چنین نشده بود و
کاش ورق بر می گشت شما مدیر خوشخیال ھستید
-۱۳ مدیر تکنواز
اگر خود را متخصص یک رشتھ خاص می دانید و بھ ھمفکری دیگران
احساس بی نیازی می کنید شما مدیر تکنواز ھستید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *